เกี่ยวกับเรา
image

ประวัติย่อของสำนักงานเพื่อนเรียน

สำนักงานเพื่อนเรียน ก่อตั้งโดยอาจารย์ไชยเทพ ตู้จินดา ท่านก่อตั้งสำนักงานฯนี้ขึ้นมาด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้าที่อยากเห็นเหล่าข้าราชการ ทหารตำรวจ ชั้นประทวนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เนื่องจากข้าราชการทหารตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ไม่มีเวลาไปเรียนที่มหาลัย บางท่านเรียนผิดวิธี ทำให้เรียนจบช้า จบยาก หรืออาจจะไม่จบ ทำให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย โดยไม่จำเป็น

ดังนั้น ท่านจึงขออาสาเป็นผู้จัดการในการเรียน ให้นักศึกษาสำเร็จปริญญาตรีได้ภายใน 3 ปี อย่างมีคุณภาพ และประหยัดที่สุด ตามแนว “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งท่านเป็น
"ผู้อำนวยการสำนักงานเพื่อนเรียน" ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักศึกษา

สำนักงานเพื่อนเรียน ก่อตั้งมาแล้ว 20 ปี ได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย ที่ได้เป็นผู้จัดการในการเรียนให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกหน่วยงาน ทั้งข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร และข้าราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆ อีก

อุดมการณ์ และปรัชญา
ด้วยสำนักงานเพื่อนเรียน ได้ก่อตั้งมาพร้อมปณิธานอันประกอบด้วยอุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม โดยคำนึงถึงคุณภาพทางหลักวิชาการ เป็นสำนักงานทางวิชาการให้รู้ทางด้านการศึกษา มอบสิ่งที่ดีที่สุดสู่สังคมการเรียนรู้ ดังนั้นจึงได้คัดเลือกพนักงานทีเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นตั้งใจทำงานแม้จะยากลำบาก พร้อมที่จะเสียสละ ทุ่มเท เพื่อนักศึกษา อย่างดีที่สุด

โดยยึดหลักปรัชญา คือ
เราจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ เราจะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ดุจประหนึ่งสำหรับเพื่อนเรียนทุกอย่างต้องดีที่สุด

Powered by MakeWebEasy.com